Помощь школьнику

Сочинение про астану на казахском языке

Астана – бас ?ала 1998 жылы 6 мамырда - еліміз президенті Н.?. Назарбаев А?мола ?аласын Астана деп атау?а жарлы? шы?арды. 1998 жыл?ы 10 маусымнан- жа?а астананы?

ресми т?саукесері болып ? тті. Содан бері осы к?н Астана ?аласыны?

ту?ан к?ні ретінде мерекеленеді. «Астана-бас ?ала» - деп айтылуында ?лкен сыр жат?ан секілді. Ата-анаммен Астана ?

аласына ?ала к?нін атап ?туге бар? анымда о?ан мен к?з жеткіздім.

Жа?а астанада бой к?теріп жат?ан к?п ?абатты ? йлер жа?аша с?нмен, ерекше к?рікпен салынып жатыр екен. ?аланы? ?семдігіне ? арап к?зі? тоймайды.

Шет елдердегі ? алалар секілді. Жа?а ?аланы? ортасынан бой к?терген Б?йтеректі? , А? орданы?

, ?кімет ? йіб? рі-б?рі де ерекше с?нмен орын тепкен. ?сіресе ала?? айлар? а егілген,? аза? ша ?рнекпен бейнеленген ?

ызыл- жасылды г?лдер, жан-жа?ына сал? ын леп таратып т?р?ан т?рлі-т?сті фонтандар, хал? ымызды? ертегі-дастандарынан алын? ан ертегі кейіпкерлеріні? м?сіндері мені? к?з алдымнан еш?ашанда кетпейтін шы?ар. Сонда ж?ріп жанымда сыныптас достарым болма?

анына ?кіндім. М?мкін биыл?ы о?у жылында сыныпымызбен ?йымдас?ан т?рде Астана ?

аласына барармыз деп ойлаймын. Б?л мені? ?ана емес, к?птеген достарымны? арманы. Ал жа?сы н?рсені армандау, жа?сы ниет жасау кез-келегн ?

аза? баласына т?н ?асиет.


Смотрите также:
Категории: Сочинение 7, 8 класс

Комментарии: 0

Комментарии закрыты.