Властивості пропорції

Відношенням числа x до числа в називається частка чисел і , тобто у/х або х : в. Відношення показує, у скільки разів х більше в , або яку частину числа в становить число х. Пропорцією називається рівність двох відносин, тобто a / b = x / y . Числа а й у називаються крайніми членами, а числа х и b - середніми членами пропорції Властивості пропорції (основне): добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів, тобто якщо a / b = x / y , те ay = bx . Назад, числа a , b , x , y становлять пропорцію a/b = x/y, якщо ay = bx . Якщо в пропорції поміняти місцями крайні, середні члени або ті й інші одночасно, те одержимо вірну пропорцію Щоб знайти невідомий середній (або крайній) член пропорції , треба добуток крайніх (середніх) членів розділити на відомий середній (крайній) член пропорції Розподіл числа на частині, прямо й обернено пропорційним даним числам Щоб розділити число пропорційно даним числам (розділити в даному відношенні) треба розділити це число на суму даних чисел і результат помножити на кожне з них Щоб розділити число на частині, обернено пропорційним даним числам, досить розділити це число на частини прямо пропорційні числам, зворотним даним Наприклад, розділимо 27 назад пропорційно числам 4 і 5. Числа, зворотні даним ставляться, як (1/4) : (1/5) = 5:4; тоді одержимо Відсотком називається сота частина якого-небудь числа. Відсоток позначається знаком %. Якщо дане число прийняти за 1, те 1% становить 0,01 цього числа, 25% - 0,25 числа (або 1/4 числа) і т.д. Таким чином, щоб число відсотків представити у вигляді дробу, достатнє число відсотків розділити на 100. Наприклад, 125% = 1,25; 2,3% = 0,023. Основні завдання на відсотки Знаходження відсотків даного числа Щоб знайти а % від числа b потрібно відсотки виразити у вигляді дробу: a /100 і число b помножити на цей дріб Наприклад, 30% від 60 руб. становлять 0,3 60 = 18 (руб.). Знаходження числа по ньнього відсоткам Якщо відомо, що a % числа x дорівнює b , те число x знаходимо по формулі . Т.е. потрібно відсотки виразити у вигляді дробу й відоме число b розділити на цей дріб Наприклад, якщо 3% грошового внеску становлять 150 руб. , те весь внесок дорівнює 150/0,03 = 5000 (руб. ). Знаходження процентного відношення чисел Щоб знайти процентне відношення двох чисел a і b треба відношення цих чисел помножити на 100, тобто обчислити . Наприклад, якщо при плановому завданні 60 автомобілів у день завод випустив 90 авт., те він виконав завдання на (90/60) 100% = 150%.

Ссылка на основную публикацию
2018