The USA (США)

The USA The USA is situated in the central part of the North American continent The total area is over 9 million square kilometers. The Pacific Ocean washes its western coast and the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico in the south washed its eastern coast. It borders on Canada in the north and Mexico in the south. The USA is a federal republic of fifty states and the District of Columbia.

At first it consisted of only 13 states of the Atlantic coast of America. That were English colonies, but they fought against England and in 1776 became an independent state. They won the victory and a new nation was born. As the time went on, settlers from all the countries of Europe moved to the west until the nation reached from the Atlantic to the Pacific.

One by one new states were added to the first 13. Much land was taken from the Indians. Some of the territories were bought from France in 1803, others were taken from Mexico. Alaska was bought from Russia in 1817. It became the 49*" state of the USA, in 1859.

The same year in 1859 the territory of Hawaii was to the UAS as the 50* state. The USA is divided onto three areas: Eastern area-a high land, Central area-a plane, and western area is mountainous and includes the Rocky mountains and the Sierra Nevada. The Northern part of the USA embraces the region of the five Great Lakes. (Lake Superior Huron, Michigan, Erie, Ontario) which are connected by natural channels, cut by rapids. The greatest of these rapids is the Niagara Falls.

The water of the five lakes have their outlet into the Atlantic Ocean by the St-Lawrence River. The principal rivers of the USA are the Mississippi, the longest river in the world (17.800 kilometers) which flows into the Gulf of Mexico, the Colorado and the Columbia, which flows into the Pacific Ocean, and the Hudson river, which flows into the Atlantic Ocean. The climate of the USA differs greatly from one part of the country to another. The coldest climate is in the north, when there is heavy snow in winter and the temperature may go down to 40 degrees below zero. The south has a subtropical climate, with temperatures as high as 49 degrees in summer.

The climate along the pacific coast is much warmer than that in the Atlantic coast The capital of the USA is Washington, in the District of Columbia. The USA Congress has its seat in the Capitol, and the White House is the residence of the President. Washington, is a beautiful administrative city without much industry. It has many famous monuments: the Library of the Congress of the USA, the Washington Monument, the Abraham Lincoln and others.

New York is the largest city and port. It is the financial and business center. It is famous of its sky-serapes. Chicago is one of the biggest industrial cities in the USA. San Francisco on the pacific coast, is a big port and ship building center. The USA is one of the greatest industrial nations in the world.

With only about 5 percent of the world's population and about 6 percent of its land area, the U. S. is the world produces around 25 percent of the world's industrial products, agricultural goods, and services. The USA is the world leader in many branches, for instance, biochemical and genetic engineering, aerospace research and development, communications, computer and information services, and similar high-technology fields. The USA is also the world's leading agricultural nation, which not only feeds her own people but many other people in the world as well. There are many reasons, which can explain why the USA has been able to become the leading industrial and agricultural resources. Another very important reason is America's vitality, its so-called spirit of enterprise and initiative.

The rapid progress of American industry and agriculture is also the result of the constant willingness to experiment and to find new solutions to old problems. The USA is divided into regions that have different kinds of land and climate, different ways of living and working, and their own characteristics and problems. And each has its own groups of people whose origin and traditions make them different from any of the others. However, out of these differences the American people were able to create a political and social system in which all of these regions and groups were represented and which fogmed one nation out of many parts.

Переклад тексту: The USA США розташовані в центральній частині північноамериканського континенту, повна область є більш ніж 9 мільйонами квадратних кілометрів. Тихий океан миє його західне узбережжя й Атлантичний океан, і Мексиканська затока на півдні вимив його східне узбережжя. Це граничить із Канадою на півночі й Мексиці на півдні.

США - федеративна республіка п'ятдесятьох держав і Округу Колумбія. Спочатку це складалося тільки з 13 держав Атлантичного узбережжя Америки. Це було англійськими колоніями, але вони боролися проти Англії й в 1776 сталі незалежною державою. Вони виграли перемогу, і нова нації народилася.

Оскільки час тривав, поселенці від всіх країн Європи, переміщеної в захід до націй, досягнутої від Атлантики до Tихого океану. Один за іншим нові держави були додані до перших 13. Багато землі було взято від індусів. Деякі з територій були куплені від Франції в 1803, інші були взяті з Мексики. Аляска була куплена від Росії в 1817. Це стала 49 * "держава США, в 1859.

Той же самий рік в 1859 територія Гавайев був до UAS як ці 50* держав. США розділені на три області: Східна область-a високо приземляється, Центральний літак області-a, і західна область є гористою й включає гори Рокки й Сьєрра-Неваду. Північна частина США охоплює область цих п'яти Великих озер. (Озеро Верхнє Huron, Мічиган, ери, Онтаріо), які зв'язані природними каналами, скорочення rapids.

Самі більші із цих rapids - Ніагарський водоспад. Вода цих п'яти озер має їхній вихід в Атлантичний океан Лоренсом З-Ривером. Основні ріки США - Миссиссипи, сама довга ріка у світі (17.800 кілометрів), що тече в Мексиканську затоку, Колорадо й Колумбію, що тече в Тихий океан, і Гудзонскую ріку, що тече в Атлантичний океан. Клімат США відрізняється дуже від однієї частини країни до іншого. Самий холодний клімат перебуває на півночі, коли є важкий сніг узимку, і температура може знизитися до 40 нижче нуля ступенів.

Південь має субтропічний клімат, з температурами настільки ж високо як 49 ступенів улітку. Клімат по Тихоокеанському узбережжю набагато більше тепл чим це в Атлантичному узбережжі, капітал США є Вашингтоном, в Окрузі Колумбія. Конгрес США має його місце в Капитолии, і Білий дім - місце проживання президента. Вашингтона, є гарним адміністративним містом без великої кількості промисловості. Це має багато відомих пам'ятників: Бібліотека Конгресу США, Вашингтонського Пам'ятника, Абрахама Линкольна й інших.

Нью-Йорк - найбільше місто й порт. Це - фінансовий і діловий центр. Це відомо з його мексиканських шалей неба. Чикаго - один із самих більших індустріальних міст у США. Сан-Франциско на Тихоокеанському узбережжі, є більшим портом і центром будинку судна.

США - одна із самих більших промислових країн у світі. З тільки приблизно 5 відсотками всесвітнього населення й приблизно 6 відсотків його області землі, США - мир, робить приблизно 25 відсотків всесвітніх індустріальних продуктів, сільськогосподарських товарів, і послуг. США - світовий лідер у багатьох галузях, наприклад, біохімічної й генної інженерії, космічних наукових дослідженнях, комунікаціях, комп'ютерних і інформаційних послугах, і подібних високотехнологичних областях. США - також всесвітні провідні сільськогосподарські нації, що не тільки годує її власних людей, але й багато інших людей у світі також. Є багато причин, які можуть пояснити, чому США могли стати провідними індустріальними й сільськогосподарськими ресурсами.

Інша дуже важлива причина - живучість Америки, її так званий дух підприємства й ініціативи. Швидке просування американської промисловості й сільського господарства - також результат постійної готовності експериментувати й знаходити нові рішення старих проблем. США розділені на області, які мають різні види землі й клімату, різні способи жити й працювати, і їхні власні особливості й проблеми. І кожний має його власні групи людей, походження яких і традиції роблять їх відмінними від будь-яких з інших. Однак, із цих розходжень американські люди могли створити політичну й соціальну систему, у якій всі ці області й груп були представлені й котрий fogmed одна нації з багатьох частин.

Ссылка на основную публикацию
2018