Нужно сочинение на казахском языке про книгу

Адамзат баласыны? ?ол жеткізген ?лы игіліктеріні? бірі – білім ?азынасы. Ал білім сипаты алуан т?рлі. Ол ?рпа?тан – ?рпа??а ауызша, жазбаша т?рде немесе к?ркем ?

дебиет ар?ылы да жеткен. Кітап адам баласыны? сан ?асырлы? а?ыл – ойыны? жемісі, тарихы мен та?ылымыны?

алтын санды?ы. «Кітап дегеніміз – алды??ы ?рпа?ты? арт?ы ?рпа??а ?алдыр?

ан рухани ?сиеті. Кітап о?удан тиылса?, ой ойлаудан да тиылар едік» - деген еді ?абит М?сірепов. Кітап та?дап тал?ап о?и білу, оны т?сіну мен т?йсіну, ал?ан ?сері?ді ?мір ?ажеті?

е жарата білу – ?рбір адамны? білігі мен білімін, пайымы мен парасатын ай?ындайтын ал?ы шарттарды? бірі. Міне осы асыл ?азынаны о?у ?азіргі та?да т?мендеп отыр.

«Кітап ма?ан та?тан да ?ымбат», - деп атап к?рсеткен Шекспир. ?кінішке орай к?ркем ?дебиетке деген ?з бетімен балаларды? ?ызы?ушылы?

ы азайды. ?дебиетке деген ??лы?сызды? пайда болды. Оны? себептерін к?нделікті ?

олданыс? а енген ?алам торабын , компьютер секілді ??ралдарды?

?сері деп білеміз. Б?дан со??ы себеп, атта?ан ?р ?адамы?ыз а?ша керек болатын к?нделікті тіршілік ?

амы адамдарды? кітап?а деген ынтасын т?мендетіп жіберетіндігі.

Бала кітап о?ып, ойын ?орытуды? орнына теледидардан дайын ?німдерді к?руге бейім. М?ны? барлы?ы балаларды?

кітап о?уына ?лкен кедергі келтіреді. Ал ата – аналар тым ж?мысбасты. Баланы? теледидар ?

арауын белгілі бір уа?ыт?а ?ана шектеп, кітап о?уына арнайы к??іл б?ліп, ?ада?алап отыру?а олар уа?ыт таппайды. ?рине, м?ны жауап деуге де келе ? оймас, ?йткені, б?л себеп к?зі?ара?ты адамны? б?ріне м?лім. ?о?амымызды?

рухани ?лемін ж?та?датып ?кетіп бара жат?ан осы м?селеге ден ?оюымыз да тегін емес. Ма?сатымыз – кітап неге о?ылмайды деген сауалды? жауабын жан – жа?ты іздеу.?

аза? балаларын ?аза? ?дебиетінен алыстатып алмауды? амалын бірлесіп табу.

Кітап?а деген баланы? ?ызы?ушылы? ын арттыру. Мені?

ойымша ?азіргі кезде о?ырман баланы? ?ызы?ушылы?ын арттыру ?шін «балаба?

ша - мектеп – кітапхана – м??алім – ата – ана» деген ара – жігі ажырамайтын схемамен ж?мыс жасау ?ажет. Бала балаба?

ша табалдыры?ын атта? ан к?ннен бастап кітапты? ??діретін ??ындыру.

Жыртпау? а, сызбау?а, боямау?а ?йрету.

Бірінші сыныпта ? зіні? ал?аш бастап о?ы?ан п?н о?улы?ы туралы ма?л?мат беру. Мысалы: мектептегі бірінші сыныпта ?ліппе п?нін о?ып бітіргеннен кейін кітапханашылар м??алімдермен ты?ыз байланыста?ы ба?дарламаны жыл к?леміне ?

йымдастырса. Ал?аш?ы к?ннен бастап «Бізді? кітапхана» деген балалар кітапханасында жыл к?лемінде акция ?йымдастырылса..

Кітапханашылар?а к?мекші ретінде о?ушылар арасынан кітапханашыларды сайлап ?ойса?. Барлы?

о?ушы кезекпен кітапханашы болып шы??аны д?рыс. Акция?а кезекші баланы? ата – анасыны? біреуі айына бір – рет баласыны? ж?мысын кітапхана келіп к?рсе, танысса.

М?мкін бол?ан жа?дайда бірге бір к?н ж?мыс жасасса. Ол апта сайын ауысып, кезек келе береді. Б?л ж?мыс о?ушыларды? кітапхана?а деген ?

ызы?ушылы?ын арттырады деп ойлаймын. Олар ?зімен бірге бас?а о?ушыларды тартары с?зсіз. Кітапхана?

а деген д?рыс к?з?арасы ?алыптасып ?седі, кітапты ?? ыптап ?стауына, уа?ытында ал?ан кітапты ?айтаруына, кітпаханашы маманыды?

ына деген ?стірт ой, жа?са? мінез ? алыптаспауына болысады. Сыныпты?

білім сапасы жо?арылайды, жолдасты? сезімі оянады. Ата – ана жауапкершлігі артады.

?орытынды шы?арылып «Кім к?п кітап о?ыды?», «Кім жылдам? » деген сайстар ?ткізу. Сайыста зейінді, жылдам, о?ымысты, м?нерлеп о?итын, сауатты о?ушыны а??арып мада?тау. Бас?а о?ырмандар да со?ан ??сау , не жа?аны ойлап табуы ?алыптасады.

Кітап о?ымайды деп байбалам сал?анша жан – жа?ты болып ?ызмет жасауымыз керек. О?ырман мен кітап о?ушы ?о?амды ?алыптастыру ата – ана, мектеп, кітапханашы ? ызметі жо?ары д?режеде болуы керек. ?рине сауалдар мен себептер к?п. Одан ?

алды т?рлі сылтау?а кезігеді екенбіз. Ал ол себептерді? ар жа?ынан ?

деби кітапты? о?ылуы ?шін кім ?андай к?ш ж?мсауы тиіс деген ? исынды сауал туады. Кітапханашылар жас ?рпа?ты ?дебиеттен тыс еле?дететін а?парат т?рлері к?п, ?аза? тілінде балалар?

а арнал?ан ?дебиеттер тым аз деп шырылдайды. ?р баланы? жасына сай, тіліне жаты? , безендірілуі к?ркем орыс тілінде басыл?

ан кітаптар сия?ты ?аза? тіліндегі басылымдарды? сапасы осындай болуын ?тінеді.?р т?рлі салада?ы балар?а арнал?

ан ана тіліндегі энциклопедияларды? жо?ты?ы. ?аза?ты? к?ркем тілі – ?аза? тілі ?

аза?ты? к?ркем ?дебиетінде. Ал ?р ?лтты? ?дебиеті мен тілі е? алдымен ?

р ?лтты? ?дебиеті мен тілі е? алдымен ?р ?лтты?

?зіне керек. ?азіргі ?аза? ?о?амыны? алдында жас ?рпа?ты кітап?а, оны? ішінде ? аза? тілінде жазыл?

ан кітап?а баулу.

Ссылка на основную публикацию
2018