Зміст і специфіка основних законів логіки

У логічних законах виражені істотні, стійкі й необхідні риси внутрішньої структури розумового процесу, що історично зложилася на основі об'єктивних властивостей і відносин природного миру. От чому самі закони логіки носять об'єктивний характер. Тому люди не можуть за своїм розсудом змінювати або "диктувати" нові логічні закони. Закони логіки сприймаються як аксіома - істина, що не вимагає доказу. Маючи характер загальності в сфері мислення, ці закони є обов'язковими з погляду їхнього дотримання у всіх областях наукового знання й на будь-якому рівні пізнавального процесу. Природно, що одних логічних законів недостатньо, щоб забезпечити істинність наших суджень, умовиводів.

Закони логіки становлять важливий і обов'язковий момент у системі умов, що визначають істинність наших думок. Логічна правильність і стрункість мислення необхідні, але недостатні для об'єктивної істинності вивідного знання. Звідси випливає наступне положення: закони формальної логіки не можна абсолютизировать, вони не поширюються на зовнішній мир; їхнє застосування обмежене сферою мислення, а їхня дія правомірно лише в межах логічної форми, а не змісту думки Необхідно звернути увагу на те, що хоча логічні закони релятивни, вони не виступають як проста умовність або довільне вигадництво розуму.

Такі закони - результат відбиття зовнішнього миру у свідомості людини. Тільки адекватно й науково осмислена формальна логіка розкриває об'єктивну основу логічної форми законів людського мислення й тим самим доводить їхня необхідність у всякому процесі наукового пізнання об'єктивної реальності Розрізняють наступні види формально-логічних законів В - перших, закони, пов'язані з окремими формами абстрактного мислення -або з поняттям, або із судженням, або з умовиводом. На основі цих законів були виведені конкретні правила, які розглядалися в попередніх главах даного навчального посібника В - других, закони, які мають загальний характер, діють у всіх формах абстрактного мислення. Їх називають основні формально-логічні закони. Це - закон тотожності, закон протиріччя, закон виключеного третього й закон достатньої підстави.

Їх називають основними тому, що вони: діють у всякому мисленні; лежать в основі різних логічних операцій з поняттями й судженнями; використовуються в процесі умовиводів і доказів; відбивають важливі властивості правильного мислення: визначеність, логічну несуперечність, послідовність, обґрунтованість Перші три закони були виявлені й сформульовані давньогрецьким філософом Аристотелем, закон достатньої підстави - німецьким філософом XVIII в. Г.В. Лейбницем Необхідно мати на увазі, що виділення чотирьох формально-логічних законів здійснюється тільки в традиційній логіці, що і є об'єктом нашого вивчення. Логіка ж сучасна (зокрема, математична, символічна) показала, що логічних законів нескінченно багато й немає підстав ділити їх на основні й другорядні. Крім того, побудовані логічні системи, у яких не є законами, наприклад, закон виключеного третього (наприклад, интуиционистская логіка, деякі системи багатозначної логіки), закон протиріччя (паранепротиворечивая логіка). Однак, абстрагуючись від цього й залишаючись у рамках традиційної логіки, звернемося до аналізу виділених формальнологических законів, які мають важливе значення в розумовій діяльності людей Закон тотожності Сутність закону: кожна об'єктивно щира й логічно правильна думка або поняття про перед позначці повинні бути певними й зберігати свою однозначність протягом усього міркування й висновку. Записується закон так: а є а або а = а (для суджень) А є А або А = А (для понять) Таким чином, закон тотожності вимагає, щоб у процесі певного міркування всяка думка була тотожної самої собі, а різні думки ніколи не ототожнювалися Згадаємо, що тотожність є зразкову рівність, подібність предметів у якому-небудь відношенні. Наприклад, всі рідини теплопроводни, пружні.

В об'єктивній реальності абсолютної тотожності ні, воно існує в співвідношенні з розходженням. Однак при відомих умовах (у певних рамках) ми можемо відволіктися від існуючих розходжень і фіксувати свою увагу тільки на тотожності предметів або їхніх властивостей Стало бути, усе, що може бути предметом нашої думки, має властивість визначеності. Усяка, навіть внутрішньо суперечлива річ, поки вона існує як дана річ, має відносну стійкість, певним якістю, у якому вона тотожна сама собі, поки не перейде в нову якість Визначеність предметного миру знайшла своє відбиття в одній з характерних рис правильного мислення - у властивості людської думки вичленять речі з навколишнього світу й розглядати їх роздільно, аналітично, з урахуванням виявлення й узагальнення їхніх істотних ознак. Без цієї здатності людини було б неможливо саме наше мислення у формі понять.

Поняття, як відомо, представляють узагальнене відбиття речей, у них фіксується загальне, стійке. Ця специфіка понять розкриває реальний зміст закону тотожності. Доти, поки річ існує у своїй якості, ми повинні й поняття про неї брати однозначно, у певному змісті. Предметний мир не залишається постійним, речі змінюються, але, змінюючись у деяких властивостях і відносинах, вони все-таки залишаються в межах своєї міри, а отже, і поняття про їх продовжують зберігати свою стійкість і однозначність У повсякденній практиці навколишні нас предмети щораз розглядаються звичайно з однієї якої-небудь сторони, у певнім відношенні. Наприклад, ми говоримо про конкретну особу, про дану речовину або природний процес, незважаючи на зміну їхніх станів і властивостей; про історично певний період у розвитку суспільства, незважаючи на зміну поколінь і вічну плинність матеріальних і духовних умов життя. При цьому можливо ототожнення різних думок У мисленні закон тотожності виступає як нормативне правило (принципу).

Він означає, що в ході міркувань не можна підмінювати одну думку інший, одне поняття іншим. Не можна також тотожні думки видавати за протилежні, а протилежні за тотожні Закон тотожності пред'являє до розумового процесу людини наступні вимоги По-перше, у процесі міркування думка повинна бути тотожна самої собі (тобто тотожність предмета думки). Звідси треба, що двозначність предмета в ході логічних міркувань недоступна. От чому досить важливо, щоб у дискусії, науковій полеміці поняття вживалися в тому самому змісті. У мисленні порушення закону тотожності проявляється тоді, коли людина дискутує не по обговорюваній темі, а довільно підмінює один предмет обговорення іншим, уживає поняття не в тому розумінні, у якому це прийнято.

Нерідко, наприклад, у повсякденному житті матеріалістом уважають людини прагматичного, що тяжіє до наживи, до особистого збагачення, а ідеалістом - людини, що вірить в ідеали, що живе в ім'я високої мети й т.д. Тим часом, як відомо, у філософії матеріалістом прийнято вважати тих людей, хто первинним уважає матерію, а вторинним свідомість. Таким чином, мислення буде логічним і щирим при такій умові, коли в ході міркування кожне поняття буде мислитися в строго певнім значенні Найчастіше в процесі дискусій, обговорень проблеми суперечка по суті підмінюють суперечки про слова. Нерідко люди говорять про різні речі, думаючи, що вони мають на увазі той самий предмет або подія.

Логічна помилка нерідко відбувається при вживанні людьми омонімів, тобто слів, що мають подвійне значення ("зміст", "піл", "наслідок" і т.п.). Наприклад: "студенти прослухали роз'яснення викладача"; "Через неуважність шашкіст не раз втрачав окуляри на спартакіаді" Логічні помилки подібного роду, що нерідко зустрічаються при порушенні даного закону, прийнято називати підміною або змішанням понять. Подібні помилки генетично мають суб'єктивних корінь. Підміна понять відбувається часто через неточне знання або просто незнання змісту вживаних понять, крім того, людині нерідко представляється, що між уживаними поняттями немає ніякого розходження, а в дійсності вони містять різне значеннєве навантаження й не можуть бути тотожні змісту пропонованого міркування

Ссылка на основную публикацию
2018